Welkom

Vrijmetselaarsloge Ishtar – de Liefde op het spoor…

– EEN PLEK VOOR GEMENGDE VRIJMETSELARIJ IN LEIDEN –

 Loge Ishtar krijgt voorname rol in roman Jeroen Windmeijer!

In “Het Pilgrim Fathers-complot”, een spannende roman van Jeroen Windmeijer, krijgt onze loge Ishtar een prominente rol toebedeeld. Ga dat lezen!

In Leiden bestaat een duidelijke belangstelling voor gemengde vrijmetselarij, die vorm van vrijmetselarij die ruimte biedt aan mannen én vrouwen om in gezamenlijkheid aan zichzelf te werken en om van daaruit samen te bouwen aan een betere en mooiere wereld. Heel lang kende Leiden echter geen loge waarbinnen gemengde vrijmetselarij mogelijk was. Daar is in 2014 verandering in gekomen. Een groep van mannelijke en vrouwelijke vrijmetselaars heeft in dat jaar in Leiden een nieuwe loge opgericht voor gemengde vrijmetselarij:

LOGE ISHTAR!

Binnen Loge Ishtar willen we elkaar, als broeders en zusters, de ruimte geven om onszelf beter te leren kennen. We willen onszelf en elkaar uitnodigen tot verdieping, tot bezinning en tot verbetering van onszelf. We willen nadenken over hoe wij ons tot elkaar en tot de wereld om ons heen verhouden. We willen een veilige haven zijn vanwaaruit broederschap en diepe vriendschap tot wasdom kunnen komen. Een plek die ons aanspoort tot een dieper denken en voelen. Een plek waar we tot onszelf en tot elkaar kunnen komen. Ishtar is de Babylonische godin van de Liefde. Wij kozen haar niet zonder toeval als de naamgeefster voor onze nieuwe Loge. Wij willen de Liefde zien als onze leidraad – als de basis en de uitkomst van onze gemeenschappelijke arbeid. Opdat wij onszelf werkelijk leren doorgronden…

[IX, 4] Een instinct leert je

Dat liefde je vrij kan maken

Van de verlangens

Die onbevredigbaar zijn

Een woord dat verloren is

 

[IX, 11] Een voorbereiding

Tot het kennen van jezelf

Een verkenningstocht

Wie zal je dan meenemen

Naar onbekende verten

 

[IX, 24] Met hulp van anderen

Een spoor van liefde volgen

Je weet niet waarheen

En waar het zal eindigen

Misschien bij de regenboog

(Thomas Bianchi: “Statie IX: Liefde”, in: Statiën, Een bundel mystieke en maçonnieke poëzie, 2003)

Loge Ishtar is een zusterloge van de in Den Haag werkende Loge Ziggurat, eveneens een loge voor gemengde vrijmetselarij. Daarmee maakt Loge Ishtar deel uit van het grotere verband van broeders en zusters die samen de broeder- en zusterketen vormen die de wereld omspant en die ons telkens weer aanspoort om het beste uit onszelf te halen, zodat wij met liefde en compassie de ander en de wereld tegemoet kunnen treden.

Wees welkom in onze loge. Als u nader kennis met ons wilt maken, ga dan naar de pagina “Meer weten & contact?”. We ontmoeten u graag en we hopen ten zeerste dat we samen de Liefde werkelijk op het spoor mogen komen…

[IX, 25] De liefdes einder

Die steeds zal blijven lokken

Onmetelijkheid

Want je gaat langs een cirkel

Gemaakt door een grote passer

 Loge voor Gemengde Vrijmetselarij ISHTAR te Leiden – van harte welkom!